برچسب: نرم افزار

آموزش نرم افزارها

هدف از آموزش، آشنایی کاربران با امکانات و توانمندی های عمومی نرم افزارها، ظرفیت های سیستم و شیوه کارکردن با بخش های مختلف آن می‎باشد.

در بخش آموزش که توسط پرسنل فنی در زمینه های شبکه، سخت افزار و نرم افزار برگزار می‎گردد و به کاربران سیستم نحوه کار با بخش های مختلف سامانه و همچنین رفع نیازهای ضروری شبکه ای و سخت افزاری آموزش داده می‎شود.