برچسب: تخصیص ثابت

تخصیص ثابت

با استفاده از قابلیت تخصیص ثابت می­ توان تعدادی تراک را برای هر بارکننده تخصیص داد. در این حالت تعداد تراک­ های هر بارکننده ثابت می­ باشد. قابلیت تخصیص ثابت قابل ویرایش بوده و می­ توان در صورت توقف بارکننده­ ها و یا تغییر طرح عملیات، تخصیص­ های اعمال شده را تغییر داد. تخصیص­ های انجام شده به صورت شماتیک نمایش داده می­ شود و در هر لحظه می ­توان موقعیت تراک­ ها را نیز مشاهده نمود.