شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

پروژه های انجام شده

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات سازمان محیط زیست استان یزد

نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات سازمان محیط زیست استان یزد

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت صنعتی و معدنی راهبر فرآیند

نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت صنعتی و معدنی راهبر فرآیند

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معادن شركت صنعتی و معدنی افراز معدن کویر بوتیا

نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معادن شركت صنعتی و معدنی افراز معدن کویر بوتیا

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معدن ماه و زمین

نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معدن ماه و زمین

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معدن اسفندقه

نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معدن اسفندقه

ادامه مطلب
تجهیز تریلرهای حمل بار شرکت سنگ آهن رباط به سامانه ترکری

تجهیز تریلرهای حمل بار شرکت سنگ آهن رباط به سامانه ترکری

ادامه مطلب
نصب و راه‎ اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین آلات شرکت آسفالت طوس

نصب و راه‎ اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین آلات شرکت آسفالت طوس

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین ‎آلات شرکت آپادانا کاوش ایرانیان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین ‎آلات شرکت آپادانا کاوش ایرانیان