شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات سازمان محیط زیست استان یزد

کارفرما:

سازمان محیط زیست استان یزد
محل اجرا:

استان یزد
تعداد ماشین آلات:

۱۰۰