شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

کارفرما:

شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد
محل اجرا:

معدن میشدوان
تعداد ماشین آلات:

۳۰