شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت صنعتی و معدنی راهبر فرآیند

کارفرما:

شرکت صنعتی و معدنی راهبر فرآیند
محل اجرا:

معدن ماه و زمین
تعداد ماشین آلات:

۲۰