لیست پرسنل شرکت

ردیفتیم تخصصیزیر دیپلمدیپلمکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشدمجموعنوع همکاری
مدیریت
0000011تمام وقت
تیم مدیریت
0000358تمام وقت
واحد مالی - اداری
0000112تمام وقت
واحد بازرگانی
0002013تمام وقت
واحد برنامه ریزی و صنایع
0000022تمام وقت
واحد سخت افزار
04419119تمام وقت
واحد شبکه
0000505تمام وقت
واحد معدن
000010919تمام وقت
واحد نرم افزار
0002518تمام وقت
واحد اجرایی
34404318تمام وقت
مجموع2885372485تمام وقت