واحد ادمین

در ابتدا نیاز است داده های اولیه از قبیل اطلاعات ماشین آلات ، رانندگان و کاربران جهت کار با بخش های مختلف نرم افزارها به سیستم معرفی گردد. سطوح دسترسی به اطلاعات نیز در این واحد قابل تعریف می باشد.