خطوط بارگیری و حمل

با استفاده از این راهکار، مدیران و مسئولین عملیات می ­توانند کلیه خطوط بارگیری و حمل را به صورت شماتیک مشاهده نمایند. بدین ترتیب که برای هر بارکننده اطلاعاتی همانند بلوک کاری آن، اپراتور، نوع بار انتخاب شده توسط اپراتور، تراک ­های موجود در مسیرهای رفت و برگشت آن نمایش داده می­ شوند. از مهم­ترین قابلیت­ های این سیستم امکان مشاهده مغایرت بین نوع بار بلوک برای یک بارکننده با نوع بار انتخاب شده توسط اپراتور آن بارکننده می ­باشد.