تصویربرداری هوایی معادن

در سیستم هوشمند معدنکاری شرکت بیستون کویر یزد، قابلیت تصویربرداری هوایی معدن از طریق کواد کوپتر و پهبادها وجود دارد که می¬توان با استفاد از این قابلیت عملیاتی همانند تهیه نقشه معدن و محل¬های تخلیه، محاسبه احجام، مدلسازی سه بعدی معدنی و بسیار فعالیت¬های دیگر را اجرا نمود که برخی از کارآیی ¬های آن به شرح زیر می¬باشد:
الف) افزایش ایمنی
ب) مدیریت دامپ های باطله و ماده معدنی
ج) نظارت و پایش بهنگام تجهیزات و دارایی ها
د)مدلسازی سه بعدی معدن