گزارش مسیر

در بسیاری از موارد لازم است گزارش مسیرهای حرکت ماشین آلات در گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. به خصوص به منظور بررسی حوادث و تصادفات این امکان بسیار مورد توجه قرار میگیرد. در سامانه هوشمند معدن کاری شرکت بیستون کویر یزد این امکان فراهم شده تا بتوان ضمن اخذ گزارش از مسیرهای حرکت ماشین آلات شرایط حاکم بر ماشین از قبیل سرعت، موقعیت و …. در زمان مورد نظر را بازسازی نمود.