معدن ماه و زمین

  • کارفرما : شرکت فکور صنعت
  • محل اجرا: زرند کرمان
  • مدت زمان اجرا: یک هفته
  • شرح مختصر پروژه
  • تعداد ماشین آلات: ۲۲