نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت صنعتی و معدنی راهبر فرآیند

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی راهبر فرآیند

محل اجرا: معدن ماه و زمین

شرح مختصر پروژه

تعداد ماشین آلات: ۲۰