نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

کارفرما: شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

محل اجرا: معدن میشدوان

شرح مختصر پروژه

تعداد ماشین آلات: ۳۰