نصب و راه اندازی سامانه ترکری ماشین آلات سازمان محیط زیست استان یزد

کارفرما: سازمان محیط زیست استان یزد

محل اجرا: استان یزد

شرح مختصر پروژه

تعداد ماشین آلات: ۱۰۰