شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

گزارش صدا و سیما از سیستم هوشمند معدن کاری بیستون کویر