شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

گزارشات دقیق، لحظه ای و یکپارچه

 

با بهره گیری از این قابلیت تمامی گزارشات کاغذی حذف و این امکان حاصل می شود تا با یک نگاه دید کامل و عمیق نسبت به عملیات بدست آورد. به عبارت دیگر با استفاده از این گزارشات این امکان برای مسئولین معدن فراهم می شود تا تمام عملیات را از بالا و به صورت کلی ببینند؛ یا بسته به شرایط آنقدر در جزئیات وارد شوند تا ریزترین مشکلات و نقاط ضعف را در همان لحظه شروع شناسایی و قبل از کوچکترین افت عملکرد نسبت به رفع آنها تصمیم گیری نمایند.