شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

مستند کنترل هوشمند تهیه شده توسط شبکه مستند سیما