شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

مدیریت عملیات

سامانه مدیریت عملیات بیستون امکان پایش لحظه ای و مدیریت بهینه ی کل زنجیره عملیات معدن کاری به ویژه ناوگان بارگیری و حمل را فراهم می آورد. دامنه عملکرد این سامانه از عملیات حفاری و خرج گذاری به عنوان اولین مرحله عملیات استخراج شروع و تا مرحله سنگ شکنی و همگن سازی مواد معدنی برای خوراک دهی به کارخانه فرآوری ادامه می یابد. در معادن سطحی با به کارگیری راه حل های مدیریت ناوگان بیستون، می توان به افزایش دو رقمی در میزان بهره وری عملیات معدنکاری دست یافت. نظارت لحظه ای، تنظیمات انعطاف‌پذیر و قابلیت های ارتباطی، دستیابی به نتایج مورد نظر را برای معادن فارغ از ابعاد و حجم کاری تضمین می‌کنند.