شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

مدیریت عملکرد پرسنل

رانندگان ماشین آلات معدنی همواره باید از حداکثر هوشیاری و عملکرد برخوردار باشند و این امر مستلزم رعایت مقادیر مجاز ساعات کاری آنها بر اساس مقررات مربوطه می باشد. ابزارهای نظارتی سامانه مدیریت ناوگان شرکت بیستون به طور هوشمند میزان ساعت کاری و تناوب شیفت های کاری رانندگان را رصد کرده و به طور خودکار از کارکرد رانندگانی که شرایط ایمن را رعایت نکرده اند جلوگیری می نماید.