شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

ثبت و مدیریت وضعیت­ های تحت تعمیر، آماده بکار و در حال کار

در سامانه خدمات فنی شرکت بیستون تمامی توقفات ماشین آلات به همراه علت آن به محض وقوع در پنل راننده ثبت می گردد. همچنین اقدامات تعمیراتی و زمان آماده به کار شدن مجدد ماشین نیز در سیستم درج می شود. به عبارت دیگر فرآیند تعمیرات از لحظه وقوع خرابی تا زمان رفع کامل آن تحت نظارت سامانه قرار دارد. با وجود این قابلیت در هر لحظه ماشین آلات در حال کار، آماده به کار و تحت تعمیر مشخص و برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ماشین آلات قابل انجام است.