شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

بازدید پرسنل مجتمع معدنی گلگهر از واحد دیسپچینگ