شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

ایمنی در معدن

ایجاد شرایط ایمن در محیط کار از اصول اولیه برای حفظ سلامت نیروی انسانی و ماشین آلات در برابر خطرات و در نتیجه تحقق اهداف تولید و افزایش بهره وری می باشد. راهکارهای سامانه هوشمند بیستون از طریق پایش ساعات کارکرد پرسنل، کنترل سرعت ماشین آلات و کنترل هوشمند مسیرهای تردد تاثیر بسیاری در تامین ایمنی محیط کار دارد.